Yamaha R3 Forums banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
59 Posts
ako rin pinoy, nasa California. Balak kong lagyan ng sidecar itong R3 para kumita naman ako ng extra :laugh:
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top